Waarom zou je ons op jouw feest willen hebben?

Omdat wij een super enthousiast allround dj duo zijn en garant staan voor een knalparty!

DJ Beez

DJ Beez zet ieder feest op z'n kop!

In da House

Professionele, volledig aanpasbare drive-in-show

Allround! Zelf aangeven welke muziek je wenst

Vóóraf een kennismakingsgesprek met jou

Wij nemen contact op met de feestlocatie

Afspraak wordt vastgelegd & altijd een DJ aanwezig

Vaste prijsafspraak, dus geen verrassingen achteraf

DJ Lady S

DJ én Feestfotograaf!

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Voor elk feest hebben wij een passende dj booth.

Of het nu om een trouwerij, jubileum, verjaardagsfeest, tuinfeest, bedrijfsfeest etc. gaat, voor elk feest hebben we een passende show.

Wilt u terug in de tijd? Dan hebben wij ook nog een vette retro vinyl dj show waarbij we met echte vinyl singles en lp's draaien.

     

Algemene Voorwaarden DJ BEEZ

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van DJ BEEZ zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.djbeez.nl
Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

 

1. Geldigheidsduur offerte: de offerte is tot 2 weken na het uitbrengen geldig. Neem je binnen deze 2 weken geen optie dan vervalt de offerte.

                                             

2. Betaling van opdracht
De betaling van een levering of dienst, met uitzondering van de eventuele aanbetaling (aanbetaling van 25% in overleg), vindt plaats na de levering/het optreden (contant) of uiterlijk 14 dagen na de levering/het optreden (per bank). Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door DJ BEEZ kan hier van af geweken worden.

3. Annulering
Indien opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen aan DJ BEEZ. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft DJ BEEZ bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:
Opzegging 7 dagen of korter voor de feestdatum: 100% van de gage.

Opzegging tot 7 dagen of langer voor de feestdatum: 50% van de gage.

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Bij annulering hoeven de berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor wacht- en nachturen niet te worden betaald.

4. Prestaties Uitvoerder(s)
De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de uitvoerder. De uitvoerder zal naar beste kunnen presteren. Uitvoerder heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. DJ BEEZ behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de uitvoerder wordt gewaarborgd. Tevens wordt deze kwaliteit gewaarborgd wanneer de geleverde dienst maximaal 5 uur aaneengesloten is.

5. Aansprakelijkheid
Iedere schade aangebracht aan geluidsapparatuur e.d. van DJ BEEZ zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 30 dagen nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. DJ BEEZ kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, en dergelijken aangebracht door derden.

6. BUMA en SENA
Opdrachtgever vrijwaart DJ BEEZ voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van artiest worden niet overgedragen aan opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over het optreden van artiest.

7. Oponthoud
Indien de uitvoerder op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

8. Schadevergoeding
Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,- te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting.

9. Voorzieningen op de plaats waar de artiest optreed.
Bij optredens in feesttenten en openlucht draagt de opdrachtgever zorg voor een wind- en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de speelplek. Opdrachtgever zorgt dat een eventueel podium deugdelijk is. De plaats waar de artiest het optreden verzorgd dient minimaal 2,5 meter vrije hoogte te hebben (dit in verband met het opbouwen van licht en geluid).

10. Stroomvoorzieningen
De plaats waar de artiest/dj het optreden verzorgd dient binnen te zijn of indien buiten van een degelijke overkapping voorzien te zijn. Er dient een stroomvoorziening te zijn van minimaal één vrije groep van 16 ampère.

11. Gebruik apparatuur door derden
Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor voordrachten, zingen, en dergelijken is enkel toegestaan na overleg vooraf.

12. Veiligheid
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de uitvoerder(s).

 

13. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Groningen.